Rotterdam heeft in 2030 een duurzame, groene en gezonde openbare ruimte die bijdraagt aan een prettig leefklimaat voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Met dat doel heeft het college de Visie Openbare Ruimte 2019-2029 vastgesteld. In het najaar van 2019 kunnen Rotterdammers onder andere via het Stadspanel hun mening geven over de visie en de inrichting van de openbare ruimte.

De druk op de buitenruimte is hoog. In de komende 20 jaar groeit Rotterdam waarschijnlijk uit tot een stad van 700.000 inwoners; ruim 60.000 meer dan in 2018. Deze stijging leidt tot een grotere behoefte aan woningen (50.000 woningen tot 2040) en een grotere behoefte aan ruimte voor bedrijven, voorzieningen en het wegennet.

Meer bewoners, bezoekers en werknemers betekent ook een grotere behoefte aan groen. Daarom wil het college tot 2022 twintig hectare groen toevoegen aan de stad. Investeren in groene en levendige rivieroevers en zich inzetten voor het Deltaplan Water, onder andere door te investeren in extra waterbuffers. De Visie Openbare Ruimte is bedoeld als leidraad voor de keuzes die de stad de komende jaren moet maken in de openbare ruimte. De visie is de eerste stap richting de nieuwe omgevingsvisie en omgevingswet.

Voor het creëren en behouden van een duurzame en gezonde openbare ruimte is veel geld nodig, terwijl de afgelopen jaren de budgetten voor inrichting en beheer van de openbare ruimte zijn teruggelopen. Door waar mogelijk budgetten, programma’s en projecten slim te combineren en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen, wil Rotterdam de openbare ruimte in de komende tien jaar een forse impuls geven. Eind 2019 moet er een uitvoeringsstrategie liggen waarin staat welke projecten in de openbare ruimte prioriteit krijgen en welke financiering daarbij kansrijk is.

Er moeten meer parken komen in gebieden met weinig groen, vertelt de visie. Ook belangrijk is het leggen van groene verbindingen, het groener maken van bedrijventerreinen en het vergroenen van daken en gevels. De openbare ruimte moet verder voor iedereen goed toegankelijk zijn, ook voor ouderen of mensen met een beperking. Daarnaast moet er in de binnenstad en in de woonwijken meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers. Verder is het van groot belang dat er ruimte blijft voor experimenten als Happy Streets en Park(ing) Day, waarbij parkeerplaatsen tijdelijk veranderen in publieksvriendelijke parkjes.

In de visie komt ook de mening van de Rotterdammer terug. Er is onder andere gebruik gemaakt van input van uit de Omnibusenquête van de gemeente en van input afkomstig uit Het Gesprek met de Stad (2017). Groen en duurzaamheid staan in de top drie van thema’s waarin de stad volgens inwoners moet investeren. Bij het maken van de uitvoeringsstrategie, met daarin concrete keuzes voor de openbare ruimte, wil de gemeente na de zomer opnieuw input ophalen uit de stad.

Advertentie
DELEN